უსაფრთხოების სწავლება

24 ოქტომბერი 2018

   

 

       

 

2018 წლის 24ოქტომბერს მარნეულის კოლეჯის პერსონალისა და სტუდენტებისათვის ჩატარდა ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარისა და ცეცხლმაქრების გამოყენების ინსტრუქტაჟი. სწავლების პროცესში კოლეჯის დაცვისა და უსაფრთხოების თანამშრომელმა მაიზერ აბდელანმა დეტალურად ახსნა სახანძრო ინვენტარის გამოყენების წესები. ასევე, მსმენელები გაეცნენ კოლეჯის საევაკუაციო პროცედურებსა და სხვა ხანძარსაწინააღმდეგო ქცევის წესებსს

უკან დაბრუნება