ტრენინგი კოლეჯის პროფესიული მასწავლებელებისათვის

09 მაისი 2018

       

 

2018 წლის 9 მაისს მარნეულის კოლეჯში პერსონალისთვისა და პროფესიული მასწავლებლებისათვის ჩატარდა ტრენინგი თემაზე "ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი მოდულური პროგრამის და მოდულების განხორციელების მეთოდოლოგია" . ტრენინგის შემდეგ შედგა სამუშაო ჯგუფების პრაქტიკული მუშაობა ინსტრუმენტების შემუშავებასა და შედეგების პრეზენტაციები.
ტრენინგის მსვლელობისას ტრენერებმა მონაწილეებს გააცნეს კოლეჯის 2017-2023 წ.წ. ექვსწლიანი სტრატეგიული გეგმა , 2017-2018 წლის სამოქმედო გეგმა, ასევე კოლეჯის ხარისხის მართვის სამსახურის მიერ შემუდავებული 2016-2017 წლის SWOT ანგარიში.

უკან დაბრუნება