პროფესიულ  სტუდენტად  მიიჩნევა  ის  პირი, რომელიც  ,,პროფესიული  განათლების შესახებ“ საქართველოს  კანონის  თანახმად  ჩაირიცხა  და  სწავლობს  კოლეჯში საგანმანათლებლო პროგრამის გასავლელად;

 

პროფესიული სტუდენტის  უფლებები

 
1. პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს მიიღოს მისი ინტერესების შესაბამისი ხარისხიანი განათლება, აქტიურად იყოს ჩართული  სასწავლო და პრაქტიკულ საქმიანობაში;
2. დაუშვებელია პროფესიული სტუდენტის უფლებების შეზღუდვა, თუ იგი არ ემსახურება:
სასწავლო პროცესის ორგანიზაციული საკითხების გადაწყვეტას, მაღალი ხარისხის სწავლების, დისციპლინისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, ან არ არის მიმართული ამ წესით დადგენილი კოლეჯის მიზნებისა და პრინციპების საწინააღმდეგო საქმიანობის აღკვეთისათვის;
3. კანონმდებლობითა და კოლეჯის  შიდასამართლებრივი აქტებით დადგენილი უფლებების გარდა კოლეჯის პროფესიული სტუდენტი უფლებამოსილია:
ა) მოსთხოვოს კოლეჯის ადმინისტრაციას კანონმდებლობით, კოლეჯის შიდა სამარ­თლებრივი აქტებით, პროფესიულ სტუდენტთან დადებული ხელშეკრულებითა და საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება;
ბ) ისარგებლოს  კოლეჯის  სასწავლო  და  დამხმარე  რესურსით,  საბიბლიოთეკო, საინ­ფორმაციო და სხვა საშუალებებით;
გ) მიიღოს კოლეჯის ადმინისტრაციისგან ამომწურავი ინფორმაცია თავისი უფლე­ბების,  საგანმანათლებლო  პროგრამებისა  და  კოლეჯის  სხვა რესურსების შესახებ.
დ) თავისუფლად გამოხატოს საკუთარი აზრი და დასაბუთებული უარი თქვას იმ იდეათა გაზიარებაზე, რომელსაც სთავაზობენ სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას;
ე)   მონაწილეობა   მიიღოს   ინდივიდუალური   საგანმანათლებლო   პროგრამის   შემუშა­ვე­ბაში;
ვ) მიიღოს მონაწილეობა კოლეჯის მიერ განხორციელებული სასწავლო პროცესის შეფასებაში.
 

პროფესიული სტუდენტის  მოვალეობები

1. პროფესიული სტუდენტი ვალდებულია:
ა) დაიცვას კანონმდებლობის, კოლეჯის საგანმანათლებლო საქმიანობის მარეგულირებელი დებულებისა და სხვა შიდა სამართლებრივი აქტების მოთხოვნები;
ბ) შეასრულოს საგანმანათლებლო პროგრამით დადგენილი მოთხოვნები;
გ) შეასრულოს კოლეჯთან დადებული  ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
დ) დაიცვას სხვა პირების  უფლებები და კანონიერი ინტერესები;
ე) სასურველი შედეგის მიღწევის მიზნით არ გამოიყენოს პლაგიატი;
დ) გაუფრთხილდეს კოლეჯის ინფრასტრუქტურას;
ვ) იმოქმედოს იმგვარად, რომ არ შეურაცხყოს კოლეჯის პრესტიჟი.
 

პროფესიული სტუდენტის  მობილობა

1. პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს ისარგებლოს მობილობით, რაც გულისხმობს ერთი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამიდან სხვა პროფესიულ პროგრამაზე კოლეჯის შიგნით (შიდა მობილობა) ან სხვა პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან (გარე მობილობა) მობილობას.
2. შიდა მობილობის პროცედურის დაწყების საფუძველია პროფესიული სტუდენტის განცხადება, რომლის საფუძველზეც  დგინდება პროფესიული სტუდენტის მიერ მოდულის სწავლის შედეგების დადასტურების ან მოდულის ცალკეული შედეგის დადასტურების თავსებადობის საკითხი. შესაბამისობის დადგენის შემთხვევაში, კრედიტების აღიარების კომისიის შესაბამისი ოქმის საფუძველზე დირექტორი გამოსცემს ბრძანებას  პირის  შიდა მობილობის შესახებ.
 

 პროფესიული სტუდენტის  სტატუსის შეჩერება

1. კოლეჯის პროფესიული სტუდენტი უფლებამოსილია მიმართოს კოლეჯს განცხადებით, მისთვის პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერებისა და მისი სასწავლო პროცესში მონაწილეობისგან და პროფესიული სტუდენტის სხვა უფლება - მოვალეობებისგან დროებით განთავისუფლების თაობაზე.
2. ამ  მუხლის  პირველი  პუნქტით  გათვალისწინებული  საფუძვლის  გარდა  პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერების საფუძვლებია:
ა) ფინანსური დავალიანების დადგენილ ვადებში გადაუხდელობა;
ბ) პროფესიული სტუდენტის მიერ კოლეჯთან  კავშირის გაწყვეტა, შესაბამისი მიზეზების დადგენამდე;
გ) უცხო ქვეყანაში სწავლა;
დ) სასწავლო პროცესის დაწყებიდან  ზედიზედ ორი თვის  განმავლობაში არ გამოცხადება;
ე) სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე დანა­შაულისათვის განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლამდე;
ვ) ჯანმრთელობის და ოჯახური მდგომარეობის გამო;
ზ) მოქმედი კანონმდებლობითა და კოლეჯის შიდა სამართლებრივი აქტებით  გათვალის­წინებული სხვა შემთხვევები;
3. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერების შესახებ გამოიცემა დირექტორის ბრძანება და განხორციელდება შესაბამისი მონაცემების შეტანა პროფესიულ სტუდენტთა რეესტრში. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერების დროის განმავლობაში, კოლეჯი და პროფესიული სტუდენტი თავისუფლდებიან ურთიერთსანაცვლო უფლება-მოვალეობების შესრულებისაგან, გარდა იმ უფლებებისა და მოვალეობებისა, რომლებიც წარმოიშვა სტატუსის შეჩერებამდე.
4. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერების შემთხვევაში სწავლისათვის გადახდილი თანხა პროფესიულ სტუდენტს უკან არ უბრუნდება. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის აღდგენის შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს ჩაეთვლება სტატუსის შეჩერებამდე  სწავლის გადახდილი საფასური.
5. პირი პროფესიული სტუდენტის სტატუსის აღდგენისას სწავლის საფასურს იხდის აღდგენის დროისათვის დადგენილი ოდენობით.
6. პროფესიული სტუდენტი აღდგენის შემდეგ სწავლას აგრძელებს იმ ეტაპიდან, საიდანაც შეუჩერდა მას პროფესიული სტუდენტის სტატუსი ან პროფესიულ სტუდენტს  აღდგენის შემდეგ სწავლას აგრძელებს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის მიხედვით;
7. პროფესიული სტუდენტისათვის სტატუსის აღდგენა შესაძლებელია თუკი აღმოფხვრილი იქნება ის გარემოებები, რაც გახდა პირისათვის პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერების საფუძველი.
8. პროფესიული სტუდენტისათვის სტატუსის აღდგენის შესახებ გამოიცემა კოლეჯის დირექტორის ბრძანება და განხორციელდება შესაბამისი მონაცემების შეტანა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში (evet.emis.ge).
9. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერების მაქსიმალური ვადაა 3 წელი, რის შემდეგაც პირს ავტომატურად უწყდება სტუდენტის სტატუსი; 
10. იმ შემთხვევაში, თუ ის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელზედაც ირიცხებოდა პროფესიული სტუდენტი მისთვის სტატუსის შეჩერებამდე გაუქმებულია, ან შეცვლილია მისთვის პროფესიული სტუდენტის სტატუსის აღდგენის მომენტისათვის, პროფესიული სტუდენტი უფლებამოსილია სწავლა გააგრძელოს მსგავს საგანმანათლებლო პროგრამაზე ან გადავიდეს  სხვა  დაწესებულებაში, კანონმდებლობით  დადგენილი  წესითა  და   კოლეჯის შიდასამართლებრივი აქტების შესაბამისად.
 

პროფესიული სტუდენტის  სტატუსის შეწყვეტა

 
1. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის საფუძვლებია:
ა) პირადი ან კანონიერი წარმომადგენლის  განცხადება;
ბ) შეჩერებული სტატუსის მქონე პროფესიული სტუდენტისათვის სამართლებრივი აქტით დადგენილი სტატუსის შეწყვეტის ვადის დადგომა;
გ) დებულების, კოლეჯის სხვა შიდასამართლებრივი აქტების უხეში ან/და სისტემატური დარღვევა, რაც მნიშვნელოვან ზიანს მიაყენებს კოლეჯს, მის პროფესიულ სტუდენტებს, თანამშრომლებს;
დ) გარდაცვალება.
2. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა ფორმდება კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით.
3.პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა იწვევს პროფესიულ სტუდენტთან დადებული ხელშეკრულების მოშლას, რაც არ ანთავისუფლებს მხარეებს ხელშეკრულების მოშლამდე წარმოშობილი და შეუსრულებელი ურთიერთვალდებულებების შესრულებისგან.
4. პირის მიერ, რომელსაც შეუწყდა პროფესიული სტუდენტის სტატუსი მოთხოვნის შემთხვევაში კოლეჯი უზრუნველყოფს მოთხოვნილი დოკუმენტების გაცემას მისი პირადი საქმიდან გონივრულ ვადებში.
5. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა შესაძლებელია გასაჩივრდეს სასამართლოში კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
6. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შემთხვევაში მისი ხელახლა მოპოვება დასაშვებია იმ დროისათვის დადგენილი წესით.
 

მიღებული განათლების  აღიარება

1. პირის მიერ უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარება ხორციელდება სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ, კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
2. საქართველოს სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ან კოლეჯის სხვა პროგრამაზე მიღებული განათლების აღი­ა­რება ხორციელდება დირექტორის ბრძანებით დამტკიცებული კრედიტების აღიარების კომისიის  მიერ, მიღებული ცოდნისა და  უნარების პროფესიულ საგანმანათლებლო სტანდარტთან და პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამასთან შესაბამისობის დადგენის გზით.
3.   თუ   პროგრამის   უკვე   ათვისებული   კომპონენტის   სახელწოდება   მცირედით განსხვავდება  კოლეჯის პროფესიული საგანმანათლებლო  პროგრამის კომპონენტისაგან, თუმცა შინაარსობრივად, ასათვისებელი კვალიფიკაციების მიხედვით იდენტური ან თითქმის იდენტურია, ის შეიძლება იქნას აღიარებული კოლეჯის მიერ.
4. თუ პირის მიერ გავლილი სასწავლო კომპონენტის სწავლის შდეგები იდენტურია დაწესებულების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების, მისი აღიარება ხდება ავტომატურად;
5. კოლეჯში მობილობის (შიდა/გარე) ფარგლებში გადმოსული ან აღდგენილი პროფესიული სტუდენტების კრედიტების აღიარება ხდება კრედიტების აღიარების კომისიის მიერ, კომისია იქმნება საჭიროების შემთხვევაში დირექტორის სამართლებრივი აქტით, რომლის შემადგენლობაშიც შედიან:
v ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი;
v სასწავლო პროცესის მენეჯერი;
v საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი და/ ან პროგრამის ხელმძღვანელის მიერ რეკომენდირებული პირები (საჭიროების შემთხვევაში);
v ადმინისტრაციის წარმომადგენლები დირექტორის გადაწყვეტილებით.
6. კრედიტების აღიარების კომისია იკრიბება საჭიროებისამებრ და კომისიის სხდომა აისახება ოქმში,  რომელსაც ხელს აწერს კომისიის თავმჯდომარე და მდივანი;
7. კრედიტების აღიარების კომისიის  დასკვნას ხელს აწერენ თავმჯდომარე და მდივანი, ხოლო დასკვნის საფუძველზე დირექტორი გამოსცემს სამართლებრივ აქტს;
8. კრედიტების აღიარებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის მომზადება ევალება სასწავლო პროცესის მენეჯერს;
9. კრედიტების აღიარება კოლეჯში ხდება შემდეგი პრინციპით:
ა)  სასწავლო კურსის/კურსების კრედიტების აღიარება ხდება სწავლის მიზნებიდან და შედეგებიდან გამომდინარე, პროფესიული სტუდენტის მიერ გავლილი სასწავლო კურსების სილაბუსების ანალიზის შედეგად (საჭიროების მიხედვით);
ბ) თუ პროფესიული სტუდენტის მიერ გავლილი სასწავლო კურსის სახელწოდება და კრედიტების რაოდენობა ემთხვევა კოლეჯის შესაბამისი პროგრამის სასწავლო კურსის სახელწოდებასა და კრედიტების რაოდენობას, მაშინ კრედიტების აღიარება ხდება ავტომატურად;
გ) თუ პროფესიული სტუდენტის მიერ გავლილი სასწავლო კურსის კრედიტების რაოდენობა აღემატება კოლეჯის შესაბამისი სასწავლო კურსის კრედიტების რაოდენობას, მაშინ ხდება კრედიტების იმ რაოდენობის აღიარება, რამდენსაც ითვალისწინებს დაწესებულებაში მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამა;
დ) თუ პროფესიული სტუდენტის მიერ გავლილი სასწავლო კურსის კრედიტების რაოდენობა ნაკლებია კოლეჯის შესაბამისი სასწავლო კურსის კრედიტების რაოდენობის, მაშინ ხდება კრედიტების იმ რაოდენობის აღიარება, რამდენსაც ითვალისწინებს პირველად დაწესებულებაში არსებული საგანმანათლებლო პროგრამა;
ე) აღიარებული კრედიტების რაოდენობიდან გამომდინარე, პროფესიულ სტუდენტს ეძლევა რეკომენდაცია, სწავლა განაგრძოს იმ დროიდან, რა დროსაც დაადგენს კრედიტების აღიარების კომისია აღიარებული კრედიტების რაოდენობიდან გამომდინარე;
10. მიღებული განათლების აღიარებასთან დაკავშირებული საკითხები, რომელიც არ არის განსაზღვრული წინამდებარე დებულებით, რეგულირდება დირექტორის ბრძანებით. 
11. არაფორმალური განათლების მქონე პირის ცოდნის, უნარებისა და ღირებულებების შემოწმებისა და შესაბამისი დარგის პროფესიული სტანდარტით გათვალისწინებულ კომპეტენციებთან მისი შედარების გზით შესაძლებელია არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარება.
12. არაფორმალური განათლების აღიარების პროცედურები განისაზღვრება განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით. კოლეჯის მიერ არაფორმალური განათლების აღიარება მოხდება იმ დროისათვის არსებული სამართლებრივი რეგულაციების შესაბამისად.