სასწავლო და შრომის განაწესი 

 

ზოგადი ნაწილი

მარნეულის სამედიცინო კოლეჯის სასწავლო და  შრომის განაწესი შემუშავებულია საქართველოსა კონსტიტუციის, საქართველოს შრომის კოდექსის, საქართველოს კანონებისა და შიდა ნორმატიული დოკუმენტებით გათვალისწინებული ნორმებით და არეგულირებს  სასწავლებლის   სამუშაო პროცესს.

 

სასწავლო წელი

 • ორგანიზაციაში სასწავლო წელი იწყება ყოველი წლის პირველი  სექტემბრიდან; 
 • სასწავლო წელი სრულდება მომდევნო წლის 31 აგვისტოს და პირველ სექტემბერს იწყება ახალი სასწავლო წელი;
 • სასწვლო წელი  იყოფა  პირველ და მეორე სემესტრბად;
 • სტუდენტებისათვის არდადეგები  ცხადდება  დირექტორის მიერ  დამტკიცებული  საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისად, სადაც  გრაფიკებში კვირების მიხედვით არის გაწერილი  სასწავლო, პრაქტიკის,  საგამოცდო   და დასვენების კვირები;
 • მასწავლებელები  მუშაობენ  საათობრივი დატვირთვის წესით, ამიტომ იმ პერიოდში, როდესაც არ აქვთ დაგეგმილი  საკონტაქტო საათები  უფლებამოსილი არიან  არ გამოცხადდნენ სასწავლებელში;
 • ადმინისტრაციის და დამხმარე პერსონალი მუშაობს  შინაგანაწესით და თანამდებობრივი ინსტრუქციებით განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში  სრული სასწავლო წლის მანძილზე, გარდა  მოთხოვნილი  შვებულების  დღეებისა;

სამუშაო კვირა, დასვენების დღეები

 • ორგანიზაციაში სამუშაო კვირა იწყება ორშაბათს და გრძელდება შაბათამდე;
 • დასვენების დღე არის შაბათი და კვირა;
 • დასვენების დღეებია საქართველოს როგორც კონსტიტუციით  გათვალისწინებული   უქმე დღეები, ასევე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ორგანიზაციის დირექტორის ბრძანებით დამტკიცებული დღეები;
 • ორგანიზაციაში სამუშაო დღე სრულ საშტატო განაკვეთზე დაკავებული თანამშრომლებისათვის იწყება დილის 9.00 საათზე და მთავრედება 17,00 საათზე.

მეცადინეობის დაწყება და ხანგრძლივობა

 • ორგანიზაციაში სასწავლო პროცესი იწყება დილას, 10.00 საათზე;
 • ერთი მეცადინეობის ხანგრძლივობაა ერთი ასტრონომიული საათი, რომლის 50 წუთი ეთმობა მეცადინეობსა და 10 წუთი შესვენებას;
 • ერთი მეცადინეობა არის  პროგრამის  სასწავლო კურსით ან მოდულით გათვალისწინებული ერთი საკონტაქტო საათი;
 • სწავლება მიმდინარეობს  ერთ ცვლაში;
 • საჭიროების შემთხვევაში  შესაძლებელია  მეორე ცვლის დაგეგმვა რაც აუცილებლად უნდა აისახოს  დირექტორის მიერ დამტკიცებულ  სასწავლო გრაფიკში.