ორგანიზაციის მისია და მომავლის ხედვა

 
უზენაესი საბჭოს მიერ 1991 წლის 14 ივნისს მიღებული დადგენილების „საქართველოს რესპუბლიკაში ფასიანი სასწავლებლების შესახებ“ საფუძველზე 1992 წლის საქართველოს ერთ-ერთ უძველეს და საკმაოდ პრობლემურ რეგიონში, ქვემო ქართლში დაფუძნდა პროფესიული სასწავლებელი (მაშინ საშუალო ტექნიკური), რომელმაც მიზნად დაისახა არა მარტო მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტების მომზადება, არამედ ქართული კულტურის კერის დაფუძნება და გაძლიერება არაქართული მოსახლეობით დასახლებულ ქალაქში (მარნეულში). 
 
  • დაარსების დღიდან და დღესაც სასწავლებლის მთავარი საზრუნავი არის მუდმივი განვითარება და ხარისხის ამაღლება;
  • ჩვენი „პროდუქტი“ არის კურსდამთავრებული, ამიტომაც ვზრუნავთ იმაზე, რომ შევთავაზოთ მას მაღალი ხარისხის მომსახურება: სასწავლო პროცესი, ლიტერატურა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, პროფესიონალი პედაგოგები, თანამედროვე სასწავლო ტექნოლოგიები;
  • ვზრუნავთ ისეთი გარემოს შექმნაზე, სადაც სტუდენტებს ექნებათ სამართლებრივი დაცვა-უზრუნველყოფა, ჯანსაღი ურთიერთობები, ლიბერალურ და ტოლერანტულ ფასეულობებზე დაფუძნებული და სამართლიანი შიდასაკანონმდებლო ბაზა;
  • სასწავლებლის მრავალეროვანი, სხვადასხვა ენაზე მოსაუბრე, სხვადასხვა აღმსარებლობის მქონე, სხვადასხვა სოციალური ფენიდან მოსული, მაგრამ მეგობრული, შეთანხმებულად მომუშავე და კოლეგიალობის პრინციპების მატარებელი კოლექტივი არის ამის უტყუარი დასტური;
  • პროფესიული განათლების სფეროში „დამკვეთი“ არის სტუდენტის მშობელი (ოჯახი), საზოგადოება და სახელმწიფო. დამკვეთის მოთხოვნები მუდმივად იცვლება, განსაკუთრებით ისეთ გარემოში, სადაც რეფორმირება მიმდინარეობს ქვეყნის ყველა სფეროში;
  • სასწავლებლის მიზანია ისეთი საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება, რომელიც მოერგება ამ მოთხოვნებს და მოამზადებს კონკურენტუნარიან სპეციალისტებს;
  • ჩვენს მიერ შემუშავებულ პროგრამებში ასახულია პროგრამის მიზანი, შინაარსი, მისაღწევი შედეგი, სწავლის მეთოდები, სტუდენტის ცოდნისა და პრაქტიკული უნარების შეფასების სისტემა, სწავლების ხანგრძლივობა და კრედიტების რაოდენობა;
  • სასწავლო პროცესში ინტეგრირებულია კლასგარეშე და ზოგადსაგანმანათლებლო ღონისძიებები (სტუდენტური კონფერენციები, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები, ექსკურსიები...), რაც აუცილებელია ახალგაზრდების თვალსაწიერის გაზრდისათვის, საზოგადოებაში თვითდამკვიდრებისათვის, პროფესიული ეთიკის ნორმების გამყარებისათვის;
  • ტრადიციულად, ჩვენი სასწავლებელი განახორციელებდა სამედიცინო პროფესიულ პროგრამებს, მაგრამ საბაზრო მოთხოვნების შესაბამისად, გაფართოვდა საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართულება და დღეისათვის სასწავლებელი განახორციელებს სხვადასხვა მიმართულების პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს .