საქართველოს კანონის ,,პროფესიული განათლების შესახებ"   შესაბამისად,  პირს,  ზოგადი  განათლების  საბაზო  საფეხურის  დაძლევის და  პროფესიის   სპეციფიკიდან   გამომდინარე,   პროფესიული   სტანდარტით   გათვალისწინებული    დამატებითი   მოთხოვნების  დაკმაყოფილების  საფუძველზე,  უფლება აქვს, მიიღოს პროფესიული  განათლება  პროფესიული  საქმიანობისათვის აუცილებელი ცოდნის, უნარებისა და ღირებულებების შესაძენად. პროფესიული სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად, პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვა შესაძლებელია: