წინამდებარე დოკუმენტები შემუშავებულია საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, დამტკიცებულია ორგანიზაციის  დირექტორის მიერ და     არეგულირებს    შპს მარნეულის სამედიცინო კოლეჯში  სასწავლო პროცესს და უსაფრთხოების წესებს.