პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხვის წესი პროცედურები
 
პროფესიული  სტუდენტების  ჩარიცხვის  პროცედურა  ეფუძნება  სამართლიანობისა და გამჭვირვალობის პრინციპებს;
 კოლეჯის  დირექტორის ბრძანებით:
ა) ცხადდება საგანმანათლებლო პროგრამაზე/პროგრამებზე მიღება, რომელიც განსაზღვრავს ჩასარიცხად წარმოსადგენ დოკუმენტების ნუსხასა და ამ  დოკუმენტების მიღების ვადას;
ბ) განისაზღვრება პროფესიული სტუდენტის ჩარიცხვის პირობები.
 
 საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა ხდება დოკუმენტების განხილვისა და მასზე დაშვების წინაპირობებთან პირის შესაბამისობის განსაზღვრის საფუძველზე.
 

პროფესიული სტუდენტის  სტატუსის მოპოვება

 
1. წარმოდგენილი საბუთების ანალიზისა და/ან საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველების საგანმანათლებლო პროგრამის მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით დირექტორის ბრძანებით იქმნება მიმღები კომისია; 
2. კომისიის გადაწყვეტილება ფორმდება კომისიის ოქმის სახით და გადაეცემა კოლეჯის დირექტორს;
3. პირი კოლეჯში ჩარიცხულად ითვლება და ენიჭება  პროფესიული სტუდენტის სტატუსი კოლეჯის დირექტორის მიერ ჩარიცხვის  შესახებ ბრძანების გამოცემის დღიდან  და მასთან გაფორმებული ხელშეკრულების შემდეგ;
4. ჩარიცხული  სტუდენტის მონაცემები შეიტანება საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში ჩარიცხვის ბრძანების გამოცემის შემდგომ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის   2011 წლის 22 ივლისის №127/ნ  ბრძანების  (საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ) მოთხოვნების დაცვით (evet.emis.ge);
5. საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში  კოლეჯის  სტუდენტთა შესახებ შეტანილი ყოველგვარი ცვლილების შესახებ  ინფორმაცია უნდა აისახოს დადგენილ ვადაში. დაუშვებელია საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში კოლეჯის პროფესიულ სტუდენტთა მონაცემებში ცვლილებების შეტანა კოლეჯის დირექტორის ბრძანების გარეშე;
6. პროფესიული სტუდენტის მიერ კოლეჯში სწავლის უფლების მოპოვების მიზნით წარმოდგენილი დოკუმენტების სისწორეზე პასუხისმგებლობა ეკისრება პროფესიულ სტუდენტს. კოლეჯი იტოვებს უფლებას გადაამოწმოს წარმოდგენილი დოკუმენტების ნამდვილობა, საქართველოში  მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, როგორც ფორმალური ცნობის (აღიარების) ასევე ნამდვილობის დადასტურების გზით;
7. კოლეჯი პროფესიულ სტუდენტთან აფორმებს ხელშეკრულებას სასწავლო მომსახურების შესახებ, რომელსაც ხელს აწერს კოლეჯის სახელით დირექტორი და სრულწლოვანი პროფესიული სტუდენტი ან არასრულწლოვანი პროფესიული სტუდენტის კანონიერი წარმომადგენელი - მეორე მხრიდან;
8. ხელშეკრულების  ერთი  ეგზემპლარი  გადაეცემა  პროფესიულ  სტუდენტს,  ხოლო  მეორე ეგზემპლარი ინახება პროფესიული სტუდენტის პირად საქმეში.
 

  სტუდენტის სტატუსის მოსაპოვებლად წარსადგენი დოკუმენტაცია

 
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველმა კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით დადგენილ ვადაში უნდა წარმოადგინოს:
ა) კოლეჯის მიერ დადგენილი ფორმის განცხადება პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების მოთხოვნის თაობაზე;
ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
გ) საბაზო/სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი; 
დ) უცხოეთში მიღებული განათლების შემთხვევაში განათლების აღიარების დოკუმენტი;
ე) ერთი ფოტოსურათი 3x4;
ვ) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სხვა დოკუმენტი.
 
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველმა არასრულწლოვანმა პირმა კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით დადგენილ ვადაში უნდა წარმოადგინოს:
 
ა) არასრულწლოვანი პირის მშობლის/მეურვის განცხადება (კოლეჯის მიერ დადგენილი ფორმის განცხადება) პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების მოთხოვნის თაობაზე;
ბ) არასრულწლოვანი პირის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
გ) დაბადების მოწმობა;
დ) მშობლის/მეურვის  პირადობის დამადსტურებელი დოკუმენტი;
ე) მეურვის არსებობის შემთხვევაში, მეურვეობის დამადსტურებელი დოკუმენტი;
ვ) საბაზო/სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი; 
ზ) უცხოეთში მიღებული განათლების შემთხვევაში განათლების აღიარების დოკუმენტი;
თ) ერთი ფოტოსურათი 3x4;
ი) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სხვა დოკუმენტები;
 
უცხოეთში გაცემული დოკუმენტები უნდა იყოს წარმოდგენილი სახელმწიფო ენაზე თარგმნილი და ნოტარიულად დამოწმებული სახით;
 
იმ ენის ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რა ენაზეც ხორციელდება საგანმანათლებლო პროგრამა. (დამადასტურებელ დოკუმენტად შეიძლება ჩაითვალოს ატესტატი, თუ პირმა სასკოლო განათლება მიიღო პროგრამის განხორციელების ენაზე, ან ერთიანი ეროვნული გამოცდების შესაბამისი ენის გამოცდის ჩაბარების დოკუმენტი). 
 
არაქართულენოვანი პირის მიერ ქართულენოვან პროგრამაზე სწავლის შემთხვევაში- ატესტატი, თუ პირმა სასკოლო განათლება მიიღო ქართულ ენაზე; ქართული ენის მოსამზადებელი პროგრამის გავლის დოკუმენტი ან ერთიანი ეროვნული გამოცდების ქართული ენის გამოცდის ჩაბარების დოკუმენტი.