სასწავლებელში პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხვის წესი და წარმოსადგენი დოკუმენტები

 
 • სასწავლო წლის დასწყისში, საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შემდეგ,  აპლიკანტების რეგისტრაციის დაწყებამდე ორი კვირით ადრე დირექტორი  გამოსცემს ბრძანებას, რომელიც წარედგინება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და ქვეყნდება საჯაროდ. ბრძანება მოიცავს შემდეგ ინფორმაციას:

            -       აპლიკანტების რეგისტრაციის  დაწყების და დასრულების  თარიღს;

-        შიდა შესარჩევი კონკურსის პირობებს და თარიღს;

-       მიმღები კომისიის შემადგენლობას;

-       ყოველ პროგრამაზე მისაღები კონტიგენტის რაოდენობას;

-       სწავლის გადასახადის ოდენობას პროგრამების მიხედვით;

-       მიღებასთან დაკავშირებულ დამატებით მოთხოვნებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

-       საგანმანათლებლო პროგრამებზე  სწავლის დაწყების თარიღს;

 

 • პროფესიულ  პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:  პირს, ზოგადი განათლების საბაზო საფეხურის დაძლევის,   პროფესიის  სპეციფიკიდან გამომდინარე, პროფესიული  სტანდარტით გათვალისწინებული  დამატებითი მოთხოვნების დაკმაყოფილების საფუძველზე,  უფლება აქვს,  ჩაირიცხოს პროფესიულ პროგრამაზე; პროფესიული  განათლების თითოეული საფეხურის გავლის საფუძველია წინა საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამის ათვისება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან წინა საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული ცოდნის, უნარებისა და ღირებულებების აღიარება ორგანიზაციის დირექტორის  ბრძანებით დამტკიცებული მიმღები კომისიის მიერ;
 • დაწესებულებაში ჩასარიცხად წარსადგენი დოკუმენტები:  
 1. პირადი (არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში – წარმომადგენლის) განცხადება, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლით დადგენილ მოთხოვნებს;

 2. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ორიგინალთან ერთად. საბუთების მიღების დასრულებისთანავე ორიგინალი დაუბრუნდება განმცხადებელს); 

 3. საბაზო საფეხურის ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ან განათლების დამადასტურებელი იმ დოკუმენტის ასლი, რომლის მიღებაც შეუძლებელი იქნებოდა ზოგადი განათლების საბაზო საფეხურის დაძლევის გარეშე (ორიგინალთან  ერთად. საბუთების მიღების დასრულებისთანავე ორიგინალი დაუბრუნდება განმცხადებელს, ორიგინალის არარსებობის შემთხვევაში-ნოტარიულად დამოწმებული ასლი);

 4. მომდევნო საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის შემთხვევაში – წინა საფეხურის პროფესიული დიპლომი ან მასთან გათანაბრებული სხვა დოკუმენტი ან არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

 5. იმ აპლიკანტებს, რომლებმაც წინა საფეხურის საგანამანთლებლო პროგრამა გაიარეს მარნეულის სამედიცინო კოლეჯში და აგრძელებენ სწავლას შემდეგ საფუხურზე, შეუძლიათ განმეორებით არ წარმოადგინონ წინა საფეხურის პროგრამაზე რეგისტრაციისათვის  წარმოდგენილი ოფიციალური დოკუმენტაცია, თუ ის არ შეიცვალა (პირადობის მოწმობა, ატესტატი, განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები და სხვა).

 6. კონკრეტული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სპეციფიკის მიხედვით სხვა დოკუმენტები.

 7. სამი ფოტოსურათი 3 X 4;

 • უცხო ქვეყნის მოქალაქემ ჩასარიცხად წარსადგენი დოკუმენტაცია უნდა წარადგინოს სახელმწიფო ენაზე თარგმნილი და ნოტარიულად დამოწმებული სახით.
 • შიდა შესარჩევ კონკურსზე პირის დაშვება ხდება მიმღები კომისიის მიერ დოკუმენტების განხილვისა და მასზე დაშვების წინაპირობებთან პირის შესაბამისობის   განსაზღვრის საფუძველზე.  რაზედაც ფორმდება ოქმი შიდა შესარჩევ კონკურსზე დაშვებული აპლიკანტების  ჩამონათვალით, რომელსაც ხელს აწერენ მიმღები  კომისიის თავმჯდომარე და მდივანი; 
 • შიდა შესარჩევი კონკურსი ტარდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ რეგისტრანტების რაოდენობა აღემატება კოლეჯის მიერ კონკრეტულ პროგრამაზე გამოცხადებულ ადგილების რაოდენობას;
 • კონკურსის შემდეგ მიმღები კომისიის გადაწყვეტილება ჩარიცხვის ან ჩარიცხვაზე უარის თქმის შესახებ ფორმდება ოქმით, რომელსაც ხელს აწერენ მიმღები  კომისიის თავმჯდომარე და მდივანი;
 • შიდა შესარჩევი კონკურსის შედეგების საფუძველზე დირექტორი გამოსცემს  ბრძანებას პირის პროფესიულ პროგრამაზე ჩარიცხვის თაობაზე.
 • ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების შესახებ მონაცემები ბრძანების გამოცემიდან  1 დღის ვადაში დაფიქსირდება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ელექტრონულ რეესტრში;
 • რეგისტრანტი  მიმღები კომისიის გადაწყვეტილების  გასაჩივრების განცხადებით მიმართავს  დირექტორს.